תנאי התקשרות

Recoverli – data recovery lab
ח.פ. 034299644
מרח' אריה שנקר 3, פתח תקווה
טל: 077-20570000 
טל: 050-7400003 
דוא"ל: [email protected]

תנאי התקשרות

אלו הם תנאי ההתקשרות החלים על השירותים השונים המסופקים על ידי חברת Recoverli (להלן: "החברה"). אנא הקדש/י את הזמן הדרוש בכדי לקרוא אותו בעיון.

א. מבוא

1. ההסכם עמך מורכב מתנאי ההתקשרות שלהלן, מטופס ההזמנה, מדו"ח ביצוע העבודה וכן כל מסמך אחר שיחתם בינך ולבין החברה (להלן: "ההסכם").

ב. הגדרות

2. למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה להלן, אלא אם מתחייב אחרת מהתוכן הכתוב או מהקשרו.
"הלקוח" – האדם או הגוף שיתקשר עם החברה לשם קבלת השירותים לפי ההסכם.
"החומרה" – כל ציוד שנמסר לידי החברה לביצוע השירות לרבות; טלפון, דיסק קשיח, כרטיסי זיכרון, מחשבים ניידים, דיסק און קי וכדומה.
"השירות" – כל השירותים המסופקים על ידי החברה.

ג. השירות

3. הלקוח ימסור לידי החברה את החומרה כמפורט בטופס ההזמנה לצורך בדיקת אפשרות לשחזור המידע וקביעת עלות השחזור ו/או השירות (להלן: "בדיקה והערכה").
4. בתום הבדיקה והערכה החברה תיידע את הלקוח על הערכת האפשרות לשחזור המידע, את כמות המידע ו/או החמורה שניתן לשחזר ואת סך עלות השירות.
5. עלות השירות יקבע בהתאם לכמות שעות העבודה הנדרשות, הציוד הנדרש לביצוע העבודה, שעות עבודת מכונה, עלות חלקי החילוף הנדרשים ורמת הדחיפות המבוקשת. במידה והחומרה תתקבל אצל החברה לאחר שנפתחה פיזית עלות הבדיקה לא תפחת מ- 300 ₪ (להלן: "התמורה").
6. בסיום העבודה במידה ולא נתבקשה החברה אחרת, המידע והחומרים יושמדו תוך 7 ימים.
7. מוסכם בזאת כי במידה ולא תידרש החומרה ו/או המידע על ידי המזמין בתוך תקופה של 60 ימים מיום הודעת החברה על סיום העבודה יחשב הלקוח כמי שויתר על החומרה וזנח אותה והחברה רשאית להשמיד את החומרה או למכור אותה לחלקים ללא כל הודעה נוספת ללקוח.
8. החברה מתחייבת לשמירה על סודיות המידע שנמסר לה ושמירה על פרטיותם של לקוחותיה.

ד. התמורה

9. הלקוח ישלם את מלוא התמורה טרם הספקת השירות על ידי החברה. במידה ולא ישולם מלוא התמורה לחברה, רשאית החברה לסרב לבצע את השירות או כל חלק ממנו, או לחלופין רשאית החברה לעכב תחת ידיה את החומרה ו/או המידע שנמסר לה על ידי הלקוח עד לתשלום מלוא התמורה.
10. יובהר בזאת כי הוראות פרק זה אין בהן כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לחברה לפי כל דין.

ה. הצהרת הלקוח

11. הלקוח מצהיר בזאת כי החומרה ו/או המידע שנמסר על ידו לחברה נמצא בחזקתו כדין ו/או בסמכותו להזמין את השירות בהתאם להסכם זה, וכי אין כל מניעה בדין להזמנת השירות על ידו. ידוע ללקוח כי החברה תפעל בהתאם לחוקי מדינת ישראל בכל עת, וכי החברה לא תפעל בניגוד לדין והדבר לא יהווה הפרה של הסכם זה מצד החברה.
12. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא ישא באחריות כלפי כל אדם שיראה עצמו נפגע מהשירות המבוקש בהסכם זה, וכי ידוע לו שהחברה לא תישא באחריות כלפי צדדים שלישיים בעניין השירות הניתן על ידה ללקוח.

ו. אחריות

13. האחריות כלפי החומרה ו/או המידע בדרכו אל החברה ובדרכו ממנה אל הלקוח, הינה על הלקוח בלבד. יובהר, כי בכל מקרה לא תיהיה החברה אחראית לנזק שנגרם לחומרה ו/או למידע מחוץ למעבדה.
14. הלקוח רשאי לבקש ביטוח של החומרה ו/או המידע שנמסר לחברה במועד ביצוע ההזמנה והחברה רשאי לחייב את הלקוח בגין עלויות הביטוח.
15. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להנחיות האריזה של החברה.
16. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחומרה ו/או המידע שנמסרו לחברה עשויים להיות פגומים או בלתי ניתנים לשחזור. לא תחול על החברה כל אחריות בגין נזקים בחמורה ו/או במידע ו/או בהחמרה במצבם, וזאת מכל סיבה שהיא.
17. החברה לא תישא באחריות על נזק שיגרם כתוצאה מאובדן מידע אשר היה ברשותה, מכל סיבה שהיא.

ז. כללי

18. מוסכם בזאת כי הפרת הוראות סעיפים 1 ,7 ,9 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
19. הסכם זה בצירוף דו"ח ביצוע העבודה יהוו יחדיו ראייה להספקת מלוא השירות על ידי החברה וכן להסכמת הלקוח לכל פרטי ההזמנה והשירות.
20. אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה או להוות ויתור על כל טענה ו/או סעד העומדים לה על פי כל דין.